Home

Banners

ป้ายโฆษณา

20 หลักการเคลื่อนย้ายสินค้าใน Warehouse

    การจัดการคลังสินค้าเป็นกุญแจสำคัญทางด้าน Supply Chainในด้านการหมุนเวียนของคลังสินค้า การเลือกสินค้า การส่งสินค้าไปยังจุดจ่ายทันทีที่รับสินค้า เพื่อทำให้มีการใช้พื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพ สูงสุด รวมถึงระดับปริมาณสินค้าด้วย การใช้การจัดการแบบนี้จะทำให้ลดการพึ่งพาจำนวนพนักงานต่อไปนี้คือประเด็นสำคัญที่ผู้ประกอบการนำหลักการเคลื่อนย้ายสินค้า 20 ข้อ ไปใช้ใช้ในการจัดการเพื่อการบริหารประสิทธิภาพในงานคลังสินค้า หลักทั่วไปในการหยิบและเคลื่อนย้ายของภายในคลังสินค้า
 
     1. Orientation Principle ท ำการศึกษาความสัมพันธ์ของระบบจากแผนที่กำลังใช้อยู่เพื่อที่จะสามารถทราบถึง วิธีการจัดการและปัญหาที่เป็นอยู่, ข้อจำกัดด้านกายภาพและเศรษฐศาสตร์ เพื่อที่จะสามารถกำหนดความต้องการและเป้าหมายในอนาคตได้ Study the system relationships thoroughly prior to preliminary planning in order to identify existing methods and problems, physical and economic constraints, and to establish future requirements and goals.

อ่านเพิ่มเติม...

 

Demand Chain Forecasting Demand Planning

องค์ประกอบการจัดการประสิทธิภาพ Forecasting & Demand Planning ประเด็นที่จะต้องให้ความสนใจ  ทำอย่างไรถึงจะพยากรณ์และวางแผนความต้องการได้ถูกต้องแม่นยำ จุดสำคัญลดการสูญเสียไปพร้อมๆ กับการเพิ่มโอกาสการแข่งขัน การพยากรณ์เพื่อการวางแผนเป็นความจำที่ต้องรู้ ความเข้าใจที่คุณจะต้องเข้าถึง ความพร้อมที่คุณจะต้องลงมือทำ ต้องมีความสามารถสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าที่แท้จริง

     ถ้าพูดถึงคำว่า Forecasting คือ การพยากรณ์ ดังนั้น Sale Forecasting ในความหมาย คือการพยากรณ์ในการขาย ซึ่งในที่นี้จะพยากรณ์ในรูปของ Value ก็ได้ แต่เป็นความต้องการที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ถือเป็นต้นน้ำของการวางแผนทุกชนิด ส่วน Demand Planning คืออะไร เมื่อพูดถึง Sale Forecasting เป็นต้นทาง เมื่อมีต้นทางก็ต้องมีปลายน้ำ

อ่านเพิ่มเติม...

 

การเปิดเสรีการค้าโลจิสติกส์ ภายใต้ AEC

ประเทศไทยต้องเปิดเสรีการค้าบริการสาขาโลจิสติกส์ ตามข้อตกลงในการรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมี เป้าหมายหลักเพื่อให้ผู้ประกอบการในประเทศกลุ่มอาเซียนต่างสามารถเข้าไปลง ทุนโดยถือหุ้นได้ 70% ในธุรกิจโลจิสติกส์ได้  

การเปิดเสรีทางด้านขนส่งส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการขนส่งทางบกและทางรางของไทย 4 ประเด็น ได้แก่ 1.ผู้ประกอบการไทยขาดการสนับสนุนเงินทุนเพื่อพัฒนาด้านบุคลากร และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ทั้งนี้ ที่ประชุมได้เสนอให้มี การจัดตั้งกองทุนหมุนเวียน เพื่อส่งเสริม ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทยทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ในวงเงินไม่ต่ำกว่า 20,000 ล้านบาท

2.ผู้ประกอบการไทยไม่มีเครือข่ายในการขนส่งหลายรูปแบบที่เชื่อมโยงต่อกันเหมือนต่างประเทศ อันนี้เป็นข้อเสียเปรียบอันหนึ่ง จึงอยากเสนอให้รัฐบาลต้องออก พ.ร.บ.ส่งเสริมการจัดตั้งเครือข่ายและการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการโดยแยกเป็น mode แต่เชื่อมโยงในการให้บริการ

อ่านเพิ่มเติม...

 
Login FormWho's Online
เรามี 14 บุคคลทั่วไป ออนไลน์