Home

Banners

ป้ายโฆษณา

Transport Infrastructure

Development Strategy  2022

20 Transport  infrastructure  investment project s
โครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 
Single Rail Transfer Operator : SRTO
ศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ
Thailand-Japan Railway Cooperation 
ไทย-ญี่ปุ่น รถไฟทดลองขนส่งสินค้า
ด้วยตู้คอนเทนเนอร์ขนาดเล็ก

กระทรวงคมนาคมได้กำหนดแผนการลงทุนระยะ 8 ปี (2558-2565) ไว้ 5 เรื่อง 1. โครงข่ายรถไฟระหว่างเมือง  2. ระบบขนส่งสาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 3. โครงข่ายถนนเชื่อมโยงชายแดน  4. ระบบการขนส่งทางน้ำ ซึ่งได้พัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง และอนุมัติไปแล้ว 2 แผนงาน และอยู่ระหว่างพิจารณาขยายท่าเรือแหลมฉบังเฟส 3  การขนส่งเป็นเรื่องสำคัญ จึงต้องมีการอนุมัติศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟที่ท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 1 เป็นการปรับพื้นที่เอารางไปในท่าเรือ  5. การขนส่งทางอากาศ ปัจจุบันกำลังสร้างสนามบินสุวรรณภูมิเฟส 2 เพราะตอนออกแบบรองรับผู้โดยสาร 45 ล้านคน แต่ปัจจุบันผู้โดยสารปีละ 50-55 ล้านคน

สุวรรณภูมิเฟส 2  มี 4 ส่วนด้วยกัน 1. รันเวย์ที่ 3 รอการพิจารณาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) จะทำควบคู่กันตามประกาศ คสช.ทางบริษัทท่าอากาศยานไทย (ทอท.) สามารถขออนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างได้ เมื่อรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมผ่านการอนุมัติจึงจะประกวดราคา ซึ่งโครงการอื่นก็ทำแบบนี้ 2.อาคารผู้โดยสารมี 2 อาคาร ขั้นตอนทีโออาร์เสร็จแล้ว รอประกวดราคาอาคารแซทเทิลไลท์ ที่อยู่ด้านใต้สนามบิน ซึ่งมีหลุมจอด หรืองวง ให้สามารถเพิ่มสล็อตเครื่องบินได้ 3.โครงการรถไฟฟ้าเชื่อมระหว่างอาคารผู้โดยสาร (เอพีเอ็ม) คาดว่าทอท.จะประกวดราคาอาคารผู้โดยสารแซทเทิลไลท์เดือน เม.ย.นี้ 4.อาคารเทอร์มินอลทางด้านเหนือที่อยู่ข้างอาคารผู้โดยสารในปัจจุบันก็ต้องสร้าง

ต้องพัฒนาสนามบินอื่นๆ ที่เป็นปลายทางของประเทศไทยที่ชาวต่างชาติจะเข้ามา เช่นที่สนามบินภูเก็ต หาดใหญ่ และเชียงใหม่ ปัจจุบัน ทอท.สร้างอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศหลังใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้ว และจะเปิดเดือน มิ.ย.นี้ แต่คาดว่าเมื่อสร้างเสร็จอาจรองรับไม่พอ จึงจะพิจารณาขยายรองรับผู้โดยสารต่อไป แต่สนามบินภูเก็ตจะต้องพึ่งพาสนามบินข้างเคียงด้วยเช่น สนามบินกระบี่ และอนาคตมีข้อเสนอสร้างสนามบินเพิ่มที่ภูเก็ต ส่วนสนามบินเชียงใหม่ ได้เปิดอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศไปแล้ว

อ่านเพิ่มเติม...

 

Single Rail Transfer Operator : SRTO)

พัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ

การท่าเรือแห่งประเทศไทย  (กทท.) คิกออฟ โครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟที่ท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.) (Single Rail Transfer Operator : SRTO) โดยเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา ได้ลงลงนามสัญญาว่าจ้างบริษัท ITD-WH Consortium (บริษัท อิตาเลียนไทยดีเวล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน และบริษัท Henan Weihua Heavy Machinery Company Limited) มูลค่าสัญญา 1,926 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินงาน 18 เดือน แล้วเสร็จประมาณเดือนเดือนต.ค. 2560

อ่านเพิ่มเติม...

 
Logistics VIEW /by Aroon Borirak

Rail Transit System ถึงเวลาโอกาสดีระบบราง

โครงการระบบขนส่งทางรางต้องเสริมสร้างโครงข่ายเชื่อมโยงหลายภาคส่วนของไทยเข้าด้วยกัน โดยเชื่อมต่อเมืองหลักและฐานการผลิต เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและเสริมความแข็งแกร่งของ Supply Chain  ของการผลิตและบริการ ช่วยยกระดับเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศจากฐานล่าง กลางและบน เชื่อมโยงและสนับสนุนการเกษตรในภูมิภาคของประเทศ

การปฏิรูปองค์กรขนส่งทางราง การจัดตั้งกรมขนส่งทางรางทำหน้าที่ดูแลการก่อสร้างการบริหารจัดการ มีรูปแบบและลักษณะคล้ายกรมทางหลวง ควรจัดตั้งสถาบันระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ ทำหน้าที่ในการวางแผน เสนอแนะและพยากรณ์แนวโน้มเทคโนโลยีขนส่งทางรางในอนาคต เพื่อจะได้เดินไปในทิศทางที่ถูกต้องทั้งในด้านเทคโนโลยีและการพัฒนากำลังคน พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรที่มีอยู่ในปัจจุบันดูแลด้านระบบรางของประเทศ

การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งทางราง ให้เกิดประสิทธิภาพ ความปลอดภัยและความสำเร็จ มีหัวใจสำคัญจากการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการสร้างกำลังคน การลงทุนนับล้านล้านบาท มิใช่เพียงการซื้อรถไฟและก่อสร้างควรมุ่งเน้นการพัฒนาสร้างบุคลากรของไทยในด้านระบบขนส่งทางราง ซึ่งต้องใช้ พหุศาสตร์และบุคลากรหลายสาขาและเรียนรู้แบบไม่สิ้นสุด

รัฐควรลงทุนส่งเสริมการวิจัยระบบขนส่งทางรางและส่งเสริมอุตสาหกรรมรถไฟฟ้าที่เกี่ยวเนื่องในประเทศ เช่น อะไหล่ ชิ้นส่วน เบาะ การประกอบต่างๆ ซึ่งจะลดการนำเข้าและการพึ่งพาต่างประเทศตลอดจนสร้างรายได้แก่ประเทศและสามารถส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้ในอนาคต จากการที่ไยมีประสบการณ์เป็นฐานการผลิตยานยนต์และ Supply Chain ที่ครบวงจร

อ่านเพิ่มเติม...

 
Login FormWho's Online
เรามี 15 บุคคลทั่วไป ออนไลน์